فرم استخدام

فرم استخدام

فرم استخدامی را با دقت پر نمایید.

ذکر 5 مورد الزامی میباشد
سطح آشنایی با زبانهای خارجی

انگلیسی :

آيا امكان همكاری با شرکت را براساس قوانین جمهوری اسلامي ايران و مصوب های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعي را داريد؟
اطلاعات نرم افزاری :
شخصي که بتوان در مواقع ضروری بوسیله او به شما پیام داد ؟
جهت دانلود فرم های استخدامی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

فرم استخدام

فرم پرسنلی