فرم نظرسنجی از مسافران

مسافر محترم

ما آرزو داریم بهترین خدمات راباکیفیت مناسب ارائه کنیم وتمام تلاش خود را بکاربسته ایم . چراغ راه ما پیشنهادات وانتقادات سازنده شما سروران گرامی است ، پس همواره مارا موردبذل توجه خویش قرارداده و با پرنمودن این فرم و ارسال آن به آدرس info@apstour.ir درمقبولیت و موفقیت هر چه بیشتر سفرهای آتی سهیم باشید .

فرم نظر سنجی از مسافران