• محاسبه اقساط
 • کلیه تورهای آسمان پرستاره پرشیا را هم اکنون با چک معتبر کارمندی یا غیرکارمندی به صورت اقساط تا سقف 12 ماه خریداری کنید.

  مدارك مورد نياز براي ارسال :
  تصویر چک صیادی
  مدارک شناسایی : كپي كارت ملي یا كپي شناسنامه
  مدارک شغلی : كپي جواز كسب یا كپي فيش حقوقي یا گواهي اشتغال به كار
  مدارک ملکی : کپی سند ملکی یا اجاره نامه
  پیش پرداخت حداقل 30 %
  تاریخ اولین چک از تاریخ سفریا زمان تحویل مدارک تور مسافر بستگی به انتخاب سفر محاسبه میگردد.
  اعتبار سنجی 100.000 ریال می باشد.


  0 ریال

  0 ریال
  0 ریال
  0 ریال