محاسبه اقساط

کلیه تورهای آسمان پرستاره پرشیا را هم اکنون با چک معتبر کارمندی یا غیرکارمندی به صورت اقساط تا سقف 12 ماه خریداری کنید.

مدارك مورد نياز براي ارسال :
تصویر چک صیادی
مدارک شناسایی : كپي كارت ملي یا كپي شناسنامه
مدارک شغلی : كپي جواز كسب یا كپي فيش حقوقي یا گواهي اشتغال به كار
مدارک ملکی : کپی سند ملکی یا اجاره نامه
پیش پرداخت حداقل 30 %
تاریخ اولین چک از تاریخ سفریا زمان تحویل مدارک تور مسافر بستگی به انتخاب سفر محاسبه میگردد.
اعتبار سنجی 100.000 ریال می باشد.


0 ریال

0 ریال
0 ریال
0 ریال