آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ


ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد : ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ(اﯾﮑﺎﺋﻮ) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ، ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و… دارد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوازﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ۳۳ ﺗﺎ۰۶ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ۹/ ۱ ﺗﺎ ۲/ ۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ۴۴۲ ﺗﺎ ۰۲۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ. در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻓﺮودﮔﺎه و ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﮑﺎﺋﻮ، ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ (ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ) در ﺳﺎل ۰۲۰۲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ۹۱۰۲ ﺑﺎ ۵۳ ﺗﺎ ۵۶ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ (ACI) ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ۰۵ درﺻﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮان، درآﻣﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ در ﺳﺎل ۰۲۰۲ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۷۵ درﺻﺪی ﻣﻌﺎدل ۷۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ (ﯾﺎﺗﺎ) ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۰۲۰۲ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۸۴ درﺻﺪی ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻔﺮ ۶۹ درﺻﺪ ﻣﻘﺼﺪ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪی ۰۱۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺎ ۲/ ۱ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ۹۱۰۲ ﺑﯿﺶ از ۵/ ۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت در ﺟﻬﺎن ۳۱ ﺗﺎ ۲۳ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل، اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۳ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ۹۰۰۲-۸۰۰۲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« اﯾﮑﺎﺋﻮ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﺎل ۰۲۰۲ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ، زﻣﺎنﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﺎهﻫﺎی ﺟﻮﻻی، ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اﯾﮑﺎﺋﻮ، ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ از اواﺧﺮ ﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮواز اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۹۳ ﺗﺎ ۸۵ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ۰۸۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ۳/ ۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۴۵۱ ﺗﺎ ۵۳۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ۰۲۰۲ رﮐﻮد ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ۱۸ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺳﻔﺮ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﺮوازﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۰۲۰۲ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ۹۱ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ۰۲۰۲ ﯾﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۸۴ ﺗﺎ ۱۷ درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﻦ ۱/ ۱ ﺗﺎ ۵/ ۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ۴۹۱ ﺗﺎ ۹۶۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ۲۴ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﯾﮑﺎﺋﻮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ اول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮف V اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮدی را ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ U ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ درازﻣﺪت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ L ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ رﮐﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮام ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎف اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮف W اﺳﺖ، اﻟﮕﻮی رﮐﻮد دوﺗﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن دو رﮐﻮد اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻢ در ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﺎل ۵۴۹۱ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﺳﺎل ۵۴۹۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺖ، ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺟﻨﮓﻫﺎی آﺳﯿﺎ، ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺷﯿﻮع ﺳﺎرس و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ۹۰۰۲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده و در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ، ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ۰۳ ﺗﺎ ۵۶ درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻮوﯾﺪ-۹۱ ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﮑﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ۶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮوازﻫﺎ ۰۴ ﺗﺎ ۴۷ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۸۱۴ ﺗﺎ ۸۱۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ ۷۵ ﺗﺎ ۸۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ۶۳ ﺗﺎ ۹۶ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ از ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ۸۶ ﺗﺎ ۰۲۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺎ ۲۱ ﺗﺎ ۲۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واردﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل ۹۱۰۲، ﺣﺪود ۲۴ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ۹۷ درﺻﺪ اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ۶۱ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮان آن را ﻣﺴﺎﻓﺮان درون ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ۱۸ درﺻﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.

اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ۰۷ درﺻﺪ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ۶۴ درﺻﺪی ﭘﺬﯾﺮای ۰۹۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎ ۷۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻬﻢ ۷۲ درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ درونﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﯾﯽ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ۰۲ ﺗﺎ ۵۲ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

رزرو بلیط ارزان و آنلاین ازمیر- بدروم – مارماریس 
دیدن همه هتل های تور بدروم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات

  • انتشار در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ,
  • نویسنده: مارال عابدی
  • زمان مطالعه: 4 دقیقه
  • لینک کوتاه مطلب : https://www.apstour.com/?p=109778

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته