سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – مرو

1-همراه داشتن هرگونه مواد مخدر ( اعم از تریاک هروئین و …. ) و به هر میزان در ترکمنستان ممنوع بوده و حمل کننده این گونه مواد بلافاصله بازداشت و هیچگونه توجیهی و حتی تجویز پزشک از سوی مقامات این کشور پذیرفته نمی شود. درصورت کشف یا مشاهده مواد مخدر توسط پلیس ترکمنستان فرد به حبس های طولانی مدت محکوم وکلیه اموال منقول وغیر منقول وی مصادره می گردد لازم به ذکر است داروهای کدئین دار نیز درردیف داروهای مخدر محسوب می گردند.

2-ضمن توجه به مدت اعتبار روادید از وجود صفحات خالی درگذرنامه جهت سفر به کشور ثالث مطمئن و از در اختیار گذاشتن مدارک شخصی و مسافرتی خود به افراد ناشناس جداٌ خودداری گردد.

3-برابر قوانین جاری این کشور اتباع خارجی می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از ورود به خاک ترکمنستان حضور خود را اداره مهاجرت به ثبت برسانند درغیر اینصورت به جریمه نقدی محکوم خواهند گردید.

4-حمل سلاح های سرد وگرم، حمل وخرید وفروش اشیای عتیقه، جواهر آلات سنتی و فرش های قدیمی ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط مقامات محلی جرائم سنگین ازجمله حبس را به دنبال خواهد داشت.

5-داشتن روابط نامشروع ،مصرف مشروبات الکلی، بر همزدن نظم عمومی ،رانندگی درحال غیرطبیعی و رفت و آمد درخیابان بعد از ساعت 11 شب در ترکمنستان جرم تلقی گردیده و متخلفین به دادگاه معرفی شده و به پرداخت جرائم نقدی و پانزده روز زندان و اخراج از ترکمنستان محکوم خواهند شد.

6-قاچاق حیوانات وحشی تحت حفاظت دولت ( ثبت شده درکتاب سرخ )جرم محسوب می شود

7-مصرف سیگار درمعابر عمومی ، پارک ها واماکن سرپوشیده عمومی و ادارات دولتی ممنوع بوده و جریمه نقدی در پی خواهد داشت.

8- راه اندازی جشن و شب نشینی درمحل سکونت پس از ساعت 23 ممنوع و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.