تور صربستان

تور صربستان جایی که طبیعت وحشی و شهرهای زیبا از پس قرن ها در غرب و شرق قرار گرفته اند. در تور صربستان جدای از زیبایی های طبیعی، صومعه های قدیمی و سایت های باستان شناسی را خواهید دید. همین طور از بقایای امپراطوری رومی، قلعه ها، قصرها، روستاهای قومی و بسیاری از چیزهای دیگر […]