آسمان پرستاره پرشیا

آسمان پرستاره پرشیا

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

برچسب: ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ


ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﺮآورد دوم از ﺧﺘﻢ رﮐﻮد ﻫﻮاﯾﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد : ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ(اﯾﮑﺎﺋﻮ) ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۰۲۰۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده […]

شبکه های اجتماعی ما

تماس با آژانس

02122887100

پشتیبانی 24 ساعته